Woordenboek

Zoektermen
Begin met Bevat Precieze termKlinkt als

Woordenboek

  • Bureau voor Archeologie
Term Definitie
14C

Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering

AAI

Aanvullende Archeologische Inventarisatie, soms aangevuld met -1 en -2. Sinds de KNA niet meer gebruikte termen voor booronderzoek, zie ook deze Memoria.

AAO

Aanvullend Archeologisch Onderzoek; een oude term waarmee nu meestal proefsleuven onderzoek wordt bedoeld. Zie voor sinds de introductie van de KNA niet meer gebruikte termen deze Memoria.

AB

Afkorting voor specificatie Archeologische Begeleiding.

ABR

Archeologisch Basis Register (actueel)

ADS

Archaeological Data Service

AMK

Archeologische Monumenten Kaart. Een overzicht van alle bekende archeologische terreinen in Nederland. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze kaart(en). Zie voor een nationaal overzicht de AMK terreinen op de site van Aarde op de Kaart.

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMZ

Archeologische MonumentenZorg

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

Archeologische Begeleiding

Een extensief archeologisch onderzoek waarbij een archeoloog de civiele werkzaamheden begeleid. De archeoloog moet redelijkerwijs de gelegenheid krijgen eventuele relevante waarnemingen (bodemverkleuringen, vondsten) te documenteren door monsters te nemen, landmetingen te verrichten en/of foto's te nemen, maar mag de civiele werkzaamheden niet aansturen. Deze vorm van archeologisch onderzoek kan worden opgelegd als voorwaarde bij een vergunningverlening. Voor het doen van begeleidingen bestaat een protocol in de KNA.

archeologische indicator

Een voorwerp of bodemeigenschap die wijst op de aanwezigheid van archeologische waarden in de ondergrond. Indicatoren kunnen zijn: fosfaat (groen verkleuring), houtskool, fragmenten aardewerk en fragmenten bot. Bij karterend en waarderend booronderzoek wordt vooral gespeurd naar deze indicatoren.

archeologische verwachting

Een vermoeden over het voorkomen van (de aard, omvang en kwaliteit
van) archeologische waarden in een gebied (verwachtingskaart, gespecificeerd
verwachtingsmodel).

archeologische verwachtingskaart

Een kaart waarop in vlakken staat aangegeven waar
archeologische resten kunnen worden verwacht. De kaart is het resultaat van een
systematische analyse van relevante gegevens. De analyse is onderbouwd met behulp van een archeologisch verwachtingsmodel.

archeologische waarden

Een algemene term voor een verzameling archeologische lagen, grondsporen en artefacten die onderdeel uitmaken van één geheel en (blijkbaar) enige waarde hebben. Als synoniem wordt ook wel 'vindplaats' of 'site' gebruikt.

Aanvullende gegevens