Archeologisch Bureauonderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek bestaat uit het bestuderen van kaarten en databases om te komen tot een deskundig oordeel over de aanwezigheid van archeologische resten. Het eindproduct bestaat uit een kort rapport met een conclusie en een advies (wel/geen vervolgonderzoek).

Het rapport bevat een beschrijving van het projectplan, de bodemopbouw en het bodemarchief in het projectgebied. Kennis over de bodem wordt verkregen door het raadplegen van aardkundige kaarten. Het bekende bodemarchief staat in speciale databases (ARCHIS). Tenslotte vormt de bestudering van historische landkaarten een voorname bron.

De onderzoeker komt met deze gegevens tot een inschatting of archeologische waarden aanwezig kunnen zijn in uw projectgebied. Archeologen noemen dit een specifieke archeologische verwachting. Als hieruit blijkt dat door realisatie van het projectplan geen archeologische waarden zullen worden verstoord, zullen wij namens u adviseren het archeologische onderzoekstraject af te sluiten en dit oordeel voor te leggen aan de gemeente.

Echter, blijkt dat door realisatie van het plan mogelijk wel archeologische waarden worden verstoord, dan kan de overheid nader archeologisch (veld)onderzoek van u verlangen, bijvoorbeeld boringen of proefsleuven. Dan bespreken we uw opties; soms is planaanpassing mogelijk en kunt u verder onderzoek voorkomen. Als het toch tot onderzoek moet komen, zoeken we samen met u naar de efficiƫntste oplossing.

Vraag direct om offerte via het contact formulier, doe het online of bel 030 - 245 18 95.